12:15pm Depart DOI en route to White House

12:15pm Depart DOI en route to White House