145pm Depart White House en route to DOI

145pm Depart White House en route to DOI