3:15pm Depart White House en route to DOI

3:15pm Depart White House en route to DOI