3:30pm Depart DOI en route to White House

3:30pm Depart DOI en route to White House