4pm Depart White House en route to DOI

4pm Depart White House en route to DOI