6:30pm White House Fellows Reception

6:30pm White House Fellows Reception